.Unique horizontal (tiled) Gdansk clock, by Johann Heinrich Wigensdorff, circa 1750, with repetition

.Unique horizontal (tiled) Gdansk clock, by Johann Heinrich Wigensdorff, circa 1750, with repetition

47,000.00

Unique horizontal (tiled) Gdansk clock, by Johann Heinrich Wigensdorff, circa 1750, with repetition

There is only one such item in the world, unique due to its painted portraits and the type of housing. This rarity is valued as an extremely interesting horizontal (tiled) clock on both the Polish as well as the international market.

 The clock was made approx. in 1750 by a watchmaker from Gdansk, Johann Heinrich Wiegensdorff. According to biographical notes, he was born in Königsberg around the year 1720, and then moved to Gdansk. As a master of watchmaking, he was a valued assessor, only to be appointed later to assess the art-mastery of the Gdansk guild members. He died in 1758. Another one of his clocks (although not as unique as this one) is stored, among others, in the National Museum in Warsaw.

 Horizontal (tiled) clock with two hands, housing similar to iscoceles cross, on four props, with plate-frame mechanism, with hourly strikes and repeater.

 Mechanism

Frame plates of the octagonal shape with concave sides, gold-plated, linked by pillars. Spring drive with the equalizing screw and Gall’s chain, spindle escapement with the balance wheel and coiled mainspring. Spiral strike section. Engraved spring barrels.

 Housing

Housing with dimensions of 95mm x 95mm. Inscription-engraved bottom plate engraved, with bordure in the form of a ruffled ribbon repeating its shape from seven sides. Except for the inscription, inside area completely covered with wire mesh pads and topknot intersect with acanthus decoration, engraved. English-style topknot with runners, with the same openwork, embraced hardwood framing with a mask on the base. Next to it, round silver-plated face of the balance wheel’s mainspring with the scale of 1-6. Beater with steel stem-shaped shaft and brass fish-shaped head with steel knob striker. Oxidized steel elements.

Housing locked from the back with a cover, props and bell attached to it. Lock handle engraved with pincer ornamentation. Lower and upper cornice sealed from the top by bordure with antithetically arranged acanthus scrolls in every other side. Lower surface of the cornice shows traces of engraving.

Sides of the body alternately display windows with glass panes in the frames of longer sides, medallions with figures.

Dial

Imposed digital ring, with downhole areas between the indexes on the reserves, Roman indexes for hour hands, Arabic indexes for minute hands. Inside the ring inscription Dey Garvier, London – probably made after the original date of manufacture. Matte middle area, with two driving holes at the contact point with the digital ring (by numerals III and IX). Hands made of steel, oxidized, hour hand with a pair of tendril rings, spindle minute hand with a separate blade.

The clock’s unique form and unusual painted, grotesque portraits do not have their equivalents in among the Gdansk clocks.

Despite the awareness of the Atelier Tempus owners that the clock is unique, they decided to consult the most renowned world experts dealing with antique clocks. They confirmed the uniqueness of the clock, speculating that it could have been a wedding gift, with the figures painted underneath the raised glass being members of one family. The grotesque aspect of the paintings is very typical of that period, which is confirmed by other paintings made in those years.

This clock has been described and catalogued in the album of the exhibition opened in June 2005 in the Historical Museum of the City of Gdansk under the name of „Zegary gdańskie.” This richly illustrated and highly substantive catalogue will be handed over to the purchaser of the clock.

The recent history of this unique clock is known to Atelier Tempus and can be conveyed during a conversation in person.

 

 

Unikatowy gdański zegar kaflowy –  Johann Heinrich Wigensdorff, ok 1750r. z repetycją

Jedyny w swoim rodzaju egzemplarz na świecie, niespotykany dzięki namalowanym portretom jak i formie obudowy. Unikat ważny zarówno jako niezwykle ciekawy zegar kaflowy na rynek polski jak i międzynarodowy.

Zegar został wykonany ok. 1740-1750 r przez gdańskiego zegarmistrza Johanna Heinricha Wigensdorffa. Wedle not biograficznych urodził się on w Królewcu ok. 1720r., a następnie przeniósł się do Gdańska. Jako mistrz zegarmistrzostwa był cenionym asesorem, a następnie powołany został do oceny sztuki mistrzowskiej członków cechu gdańskiego. Zmarł w 1758 roku. Inny jego zegar (choć nie tak unikatowy jak ten) jest m.in. umieszczony w Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

Zegar kaflowy z dwiema wskazówkami, w obudowie zbliżonej do krzyża równoramiennego, na czterech nóżkach, mieszczący mechanizm ze szkieletem płytowym, bijący godziny, z repetierem.

Mechanizm

Płyty szkieletu o ośmiokątnym kształcie z wklęsłymi bokami, złocone, połączone filarkami. Mechanizm chodu sprężynowy ze ślimakiem wyrównawczym i łańcuszkiem Galla, wychwyt wrzecionowy z balansem i sprężyną (włosem). Sekcja bicia grzebieniowa. Bębny sprężyn grawerowane.

Obudowa

Obudowa o wymiarach 95mm x 95mm. Płyta dolna z grawerowaną sygnaturą, z siedmiu stron ujęta powtarzającą jej kształt bordiurą w formie marszczonej wstęgi. Pole wewnątrz, z wyjątkiem sygnatury, całkowicie zakryte ażurowymi nakładkami i stopą koka z dekoracją akantową, grawerowaną. Kok typu angielskiego z wąsami, z analogicznym ażurem, ujętym liściastym obramieniem z maską na nasadzie. Obok okrągła, srebrzona tarczka regulatora włosa ze skalą 1-6. Młoteczek o stalowym, stylizowanym na łodygę trzonku i mosiężnym obuchem w kształcie ryby ze stalowym, gałkowym bijnikiem. Elementy stalowe oksydowane.

Obudowa zamknięta od tyłu pokrywą z przytwierdzonymi do niej nóżkami i dzwonkiem. Uchwyt rygla grawerowany z ornamentem cęgowym. Gzyms dolny i górny ujęty od góry bordiurą z antytetycznie ustawionymi akantowymi wolutami w co drugim boku. Na dolnej powierzchni gzymsu dolnego ślady grawerowania.

W bokach korpusu, na przemian, okienka z szybkami w ramkach w bokach dłuższych, medaliony z postaciami.

Tarcza

Pierścień cyfrowy nakładany, z wgłębnymi polami między cyframi na rezerwach, rzymskimi godzinowymi, arabskimi na skali minutowej. Wewnątrz pierścienia sygnatura Dey Garvier, London – prawdopodobnie wykonana w późniejszym okresie niż data produkcji. Pole środkowe matowe, z dwoma otworami napędowymi na styku z pierścieniem cyfrowym (przy cyfrach III i IX). Wskazówki stalowe, oksydowane, godzinowa z parą pierścieni z wici roślinnej, minutowa wrzecionowata, z wydzielonym grotem.

Wyjątkowa forma zegara i niespotykane malowane groteskowe portrety nie mają analogii w środowisku zegarów gdańskich.

Pomimo wiedzy właścicieli Atelier Tempus, że zegar jest unikatowy, zwrócili się oni do najlepszych ekspertów światowych związanych z zegarami antycznymi o ich opinię. Potwierdzili oni unikatowość zegara, jednocześnie dając przypuszczenie, że zegar mógł być prezentem ślubnym, a postacie wymalowane pod szkłem wypukłym to członkowie jednej rodziny. Groteskowy akcent malunków jest bardzo typowy dla ówczesnych czasów, co potwierdzają inne dzieła malarskie z tamtych lat.

Zegar ten jest opisany i skatalogowany w katalogu wystawy otwartej w czerwcu 2005 roku w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska „Zegary gdańskie”. Ten bogato ilustrowany i niezwykle merytoryczny katalog zostanie dołączony nabywcy do zegara.

Najnowsza historia tego unikalnego zegara jest znana Atelier Tempus i może być przekazana podczas osobistej rozmowy.

Need Help? Contact Us Leave Feedback

Categories: , ,